Έρευνα & Καινοτομία

Έρευνα & Καινοτομία

ΤΙΤΛΟΣ: Σύνθεση υδατικών πολυουρεθανικών διασπορών με εγκλεισμό μικρο/νανο-δομών για οικολογικά επιστρώματα αυτοΐασης

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: SELFNANOPUD

ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ: 16/06/2020

ΗΜ. ΛΗΞΗΣ: 15/06/2023

Κατάσταση: Ενεργό

Κωδικός Έργου : Τ2ΕΔΚ-00307

Ο κύριος σκοπός του έργου είναι η σύνθεση καινοτόμων υδατογενών πολυουρεθανικών διασπορών για την παραγωγή επιστρώσεων με ιδιότητες αιτίασης.

Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)

Για να μάθετε περισσότερα για το Πρόγραμμα SELFNANOPUD παρακαλούμε μπείτε εδώ.


 

ΤΙΤΛΟΣ: Ανάπτυξη νέων προϊόντων παθητικής πυροπροστασίας για επικάλυψη εσωτερικών και εξωτερικών προκατασκευασμένων και μη δομικών επιφανειών

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: STRUCTFIRE 2

ΗΜ. ΕΝΑΡΞΗΣ: 18/02/2020

ΗΜ. ΛΗΞΗΣ: 18/06/2023

Κατάσταση: Ενεργό

Κωδικός Έργου : Τ2ΕΔΚ-04765

Ο κύριος σκοπός του ερευνητικού έργου είναι η ανάπτυξη νέων προϊόντων παθητικής πυροπροστασίας για επικάλυψη εσωτερικών και εξωτερικών προκατασκευασμένων και μη δομικών επιφανειών από μέταλλο, σκυρόδεμα και ξύλο.

Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)

Για να μάθετε περισσότερα για το Πρόγραμμα STRUCTFIRE 2 παρακαλούμε μπείτε εδώ.

Αναζήτηση