Νομοθεσία προϊόντων

Νομοθεσία Προϊόντων

Οι νομοθεσίες που διέπουν την χημική βιομηχανία χρωμάτων και βερνικιών στην Ελλάδα έχουν ως στόχο να εξασφαλίσουν υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, να ενημερώνουν τους καταναλωτές για πιθανούς κινδύνους του προϊόντος που θα χρησιμοποιήσουν και να την κατευθύνουν προς την αειφόρο ανάπτυξη. Επίσης είναι απόλυτα εναρμονισμένες με τους αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς αυξάνοντας τη συνοχή και διευκολύνοντας το εμπόριο σε παγκόσμιο επίπεδο.

H ER-LAC, όντας πάντα πιστή στις αρχές και της αξίες της, συνεχίζει να καινοτομεί προσπαθώντας όχι μόνο να συμμορφώνεται πιστά στα όρια της νομοθεσίας, αλλά να πιέζει τα όρια της νομοθεσίας δημιουργώντας προϊόντα και διαδικασίες πιο φιλικά προς το περιβάλλον και το χρήστη.

Οι κυριότερες νομοθεσίες είναι ο κανονισμός REACH, ο κανονισμός για τις επισημάνσεις – ετικέτες των προϊόντων CLP και ο κανονισμός για τις Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (ΠΟΕ ή VOC)

 

REACH

Η λέξη REACH είναι ακρωνύμιο για τις λέξεις Registration, Evaluation, Authorisation και Restriction of Chemicals. Ο κανονισμός REACH (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου είναι ο ισχύον κανονισμός για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH).

Ο παρών κανονισμός ορίζει ειδικά καθήκοντα και υποχρεώσεις σχετικά με παρασκευαστές, εισαγωγείς και μεταγενέστερους χρήστες ουσιών υπό καθαρή μορφή, σε παρασκευάσματα ή σε προϊόντα. Ο παρών κανονισμός βασίζεται στην αρχή ότι η βιομηχανία θα πρέπει να παρασκευάζει, εισάγει ή χρησιμοποιεί ουσίες ή να τις διαθέτει στην αγορά με την ευθύνη και τη μέριμνα που απαιτούνται για να διασφαλίζεται ότι, υπό ευλόγως προβλέψιμες συνθήκες, δεν βλάπτεται η υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον.

Η ER-LAC με βάση τον ορισμό του κανονισμού κατατάσσετε στους μεταγενέστερους χρήστες. Τα ειδικά καθήκοντα και οι υποχρεώσεις των μεταγενέστερων χρηστών περιγράφονται στον Τίτλο V της νομοθεσίας.

Η ER-LAC παρακολουθεί στενά τις ανανεώσεις της νομοθεσίας και είναι σε θέση να διασφαλίσει ότι συμμορφώνεται απόλυτα με τις υποχρεώσεις της. Ταυτόχρονα συνεργάζεται στενά με τους εγκεκριμένους προμηθευτές της ώστε να διασφαλίζει ότι οι Α ύλες που παραλαμβάνει συμμορφώνονται απόλυτα με τον κανονισμό.

 

CLP

Η κυριότερη νομοθεσία με την οποία έρχονται σε επαφή οι τελικοί χρήστες είναι η νομοθεσία «CLP» αριθ. 1272/2008. Η παρούσα νομοθεσία ανανεώνεται συνεχώς και ορίζει κανόνες για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων.

Χρησιμοποιώντας ως βάση τις Α ύλες που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα προκύπτουν τα εικονογράμματα κινδύνου, οι προειδοποιητικές λέξεις, οι δηλώσεις επικινδυνότητας και οι δηλώσεις προφύλαξης που αναφέρονται στην ετικέτα του προϊόντος και στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Ακολουθούν όλα τα εικονογράμματα καθώς και η τάξη και η κατηγορία κινδύνου:

 

GHS01

 

 

 

Τι σημαίνει;

 • Ασταθή εκρηκτικά
 • Εκρηκτικά, κίνδυνος μαζικής έκρηξης
 • Εκρηκτικά, σοβαρός κίνδυνος εκτόξευσης
 • Εκρηκτικά, κίνδυνος πυρκαγιάς, έκρηξης, εκτόξευσης
 • Σε περίπτωση πυρκαγιάς ενδέχεται να προκύψει μαζική έκρηξη

 

Παραδείγματα του πού μπορεί να το συναντήσουμε

Πυροτεχνήματα, πυρομαχικά

 

Παραδείγματα δηλώσεων προφύλαξης

Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση

Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης

Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες. – Μην καπνίζετε

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο

Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται

Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση πυρκαγιάς

Tάξη και κατηγορία κινδύνου

 • Ασταθή εκρηκτικά
 • Εκρηκτικά των υποδιαιρέσεων 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
 • Αυτοαντιδρώντα ― ουσίες και μείγματα, τύπου Α, Β
 • Οργανικά υπεροξείδια, τύπου Α, Β

GHS02

 

 

 

 

Τι σημαίνει;

 • Εξαιρετικά εύφλεκτο αέριο
 • Εύφλεκτο αέριο
 • Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα
 • Εύφλεκτο αερόλυμα
 • Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα
 • Υγρό και ατμοί εύφλεκτα
 • Εύφλεκτο στερεό

 

Παραδείγματα του πού μπορεί να το συναντήσουμε

Έλαιο για λυχνίες, βενζίνη, διαλυτικά, βερνίκια και χρώματα

Παραδείγματα δηλώσεων προφύλαξης

Μην ψεκάζετε κοντά σε φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.

Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες. – Μην καπνίζετε

Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός

Να διατηρείται δροσερό

Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες

Τάξη και κατηγορία κινδύνου

 • Εύφλεκτα αέρια, κατηγορία κινδύνου 1
 • Εύφλεκτα αερολύματα, κατηγορίες κινδύνου 1, 2
 • Εύφλεκτα υγρά, κατηγορίες κινδύνου 1, 2, 3
 • Εύφλεκτα στερεά, κατηγορίες κινδύνου 1, 2
 • Αυτοαντιδρώντα ― ουσίες και μείγματα, τύπου Β, C, D, E, F
 • Πυροφορικά υγρά, κατηγορία κινδύνου 1
 • Πυροφορικά στερεά, κατηγορία κινδύνου 1
 • Αυτοθερμαινόμενες ουσίες και μείγματα, κατηγορίες κινδύνου 1, 2
 • Ουσίες και μείγματα τα οποία, σε επαφή με το νερό, εκλύουν εύφλεκτα αέρια, κατηγορίες κινδύνου 1, 2, 3
 • Οργανικά υπεροξείδια, τύπου Β, C, D, E, F

GHS03

 

 

 

 

Τι σημαίνει;

 • Μπορεί να προκαλέσει ή να αναζωπυρώσει πυρκαγιά· οξειδωτικό.
 • Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή έκρηξη· ισχυρό οξειδωτικό.

 

Παραδείγματα του πού μπορεί να το συναντήσουμε

Λευκαντικό, οξυγόνο για ιατρικούς σκοπούς

Παραδείγματα δηλώσεων προφύλαξης

Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες. – Μην καπνίζετε.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για μάτια/πρόσωπο.

Ξεπλύνετε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και την επιδερμίδα με άφθονο νερό πριν αφαιρέσετε τα ρούχα.

Tάξη και κατηγορία κινδύνου

 • Οξειδωτικά αέρια, κατηγορία κινδύνου 1
 • Οξειδωτικά υγρά, κατηγορίες κινδύνου 1, 2, 3
 • Οξειδωτικά στερεά, κατηγορίες κινδύνου 1, 2, 3

 

GHS04

 

 

 

 

Τι σημαίνει;

Περιέχει αέριο υπό πίεση· εάν θερμανθεί μπορεί να εκραγεί.

Περιέχει αέριο υπό ψύξη· μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ψύχους ή τραυματισμό.

 

Παράδειγμα του πού μπορεί να το συναντήσουμε

Περιέκτες αερίου

 

Παραδείγματα δηλώσεων προφύλαξης

Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες

Φοράτε μονωτικά γάντια προστασίας από το ψύχος/προστατευτική μάσκα/προστατευτικά γυαλιά.

Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.

Τάξη και κατηγορία κινδύνου

 • Αέρια υπό πίεση
 • Πεπιεσμένα αέρια
 • Υγροποιημένα αέρια
 • Υγροποιημένα αέρια υπό ψύξη
 • Διαλελυμένα αέρια

 

GHS05

 

 

 

 

Τι σημαίνει;

 • Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα
 • Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες

Παραδείγματα του πού μπορεί να το συναντήσουμε

Καθαριστικά αποχέτευσης, οξικό οξύ, υδροχλωρικό οξύ, αμμώνιο

Παραδείγματα δηλώσεων προφύλαξης

Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα

Πλύνετε… σχολαστικά μετά τον χειρισμό

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο

Φυλάσσεται κλειδωμένο

Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη

Τάξη και κατηγορία κινδύνου

 • Διαβρωτικό για τα μέταλλα, κατηγορία κινδύνου 1
 • Διάβρωση του δέρματος, κατηγορίες κινδύνου 1A, 1B, 1C
 • Σοβαρή οφθαλμική βλάβη, κατηγορία κινδύνου 1

 

GHS06

 

 

 

 

Τι σημαίνει;

 • Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης
 • Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα
 • Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής
 • Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης
 • Τοξικό σε επαφή με το δέρμα
 • Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής

 

Παραδείγματα του πού μπορεί να το συναντήσουμε

Φυτοφάρμακα, βιοκτόνα, μεθανόλη

Παραδείγματα δηλώσεων προφύλαξης

Πλύνετε… σχολαστικά μετά τον χειρισμό.

Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό

Ξεπλύνετε το στόμα

Φυλάσσεται σε κλειστό περιέκτη

Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε απαλά με άφθονο νερό και σαπούνι

Αφαιρέστε/Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα.

Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.

Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο

Φοράτε μέσα προστασίας της αναπνοής

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή

Φυλάσσεται κλειδωμένο

Τάξη και κατηγορία κινδύνου

 

 • Οξεία τοξικότητα (από του στόματος, δια του δέρματος, δια της εισπνοής), κατηγορίες κινδύνου 1, 2, 3

 

GHS07

 

 

 

 

Τι σημαίνει;

 • Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού
 • Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη
 • Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση
 • Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό
 • Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
 • Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
 • Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα
 • Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής
 • Βλάπτει τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον καταστρέφοντας το όζον στην ανώτερη ατμόσφαιρα

 

Παραδείγματα του πού μπορεί να το συναντήσουμε

Απορρυπαντικά καθαρισμού, καθαριστικά τουαλέτας, ψυκτικό υγρό, χρώματα, βερνίκια

 

Παραδείγματα δηλώσεων προφύλαξης

Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα

Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή

Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

 

Τάξη και κατηγορία κινδύνου

 • Οξεία τοξικότητα (από του στόματος, δια του δέρματος, δια της εισπνοής), κατηγορία κινδύνου 4
 • Ερεθισμός του δέρματος, κατηγορία κινδύνου 2
 • Ερεθισμός των οφθαλμών, κατηγορία κινδύνου 2
 • Ευαισθητοποίηση του δέρματος, κατηγορία κινδύνου 1
 • Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους (STOT) ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση, κατηγορία κινδύνου 3
 • Ερεθισμός της αναπνευστικής οδού
 • Ναρκωτική επίδραση

 

GHS08

 

 

 

 

Τι σημαίνει;

 • Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς
 • Προκαλεί βλάβες στα όργανα
 • Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα
 • Μπορεί να βλάψει τη γονιμότητα ή το έμβρυο
 • Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα ή στο έμβρυο
 • Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο
 • Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου
 • Μπορεί να προκαλέσει γενετικά ελαττώματα
 • Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωμάτων
 • Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής

 

Παραδείγματα του πού μπορεί να το συναντήσουμε

Βενζίνη, έλαιο για λυχνίες, χρώματα και βερνίκια

 

Παραδείγματα δηλώσεων προφύλαξης

Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό

ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό

Φυλάσσεται κλειδωμένο

Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.

Πλύνετε σχολαστικά μετά τον χειρισμό.

Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία

Σε περίπτωση έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό

Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση

Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης

Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται

Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό

Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα

Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού, να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής

Σε περίπτωση εισπνοής: Εάν ο παθών έχει δύσπνοια, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή

 

Τάξη και κατηγορία κινδύνου

 

 • Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού, κατηγορία κινδύνου 1
 • Μεταλλαξιγένεση των γεννητικών κυττάρων, κατηγορίες κινδύνου 1Α, 1Β, 2
 • Καρκινογένεση, κατηγορίες κινδύνου 1A, 1B, 2
 • Τοξικότητα στην αναπαραγωγή, κατηγορίες κινδύνου 1A, 1B, 2
 • Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους (STOT) ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση, κατηγορίες κινδύνου 1, 2
 • Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους (STOT) ύστερα από επανειλημμένη έκθεση, κατηγορίες κινδύνου 1, 2
 • Κίνδυνος από αναρρόφηση, κατηγορία κινδύνου 1

 

GHS09

 

 

 

 

Τι σημαίνει;

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

 

Παραδείγματα του πού μπορεί να το συναντήσουμε

Φυτοφάρμακα, βιοκτόνα, βενζίνη, τερεβινθέλαιο

 

Παραδείγματα δηλώσεων προφύλαξης

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον

Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα

Τάξη και κατηγορία κινδύνου

 

 • Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον
 • Οξύς κίνδυνος κατηγορίας 1
 • Χρόνιος κίνδυνος κατηγοριών 1, 2

 

Η ER-LAC διασφαλίζει ότι τα προϊόντα που επισημαίνει είναι πάντα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ταυτόχρονα στοχεύει στον συνεχή περιορισμό μέχρι και την εξάλειψη επικίνδυνων (τοξικών, καρκινογόνων, μεταλλαξιογόνων) ουσιών από τα προϊόντα της, που απευθύνονται στο ευρύ κοινό.

Όλες οι πληροφορίες για την επικινδυνότητά των προϊόντων, την ασφαλή τους χρήση και τις επικίνδυνές ουσίες που περιέχουν αναγράφονται στην ετικέτα της συσκευασίας και στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος. Περισσότερες πληροφορίες είναι πάντα διαθέσιμες τηλεφωνικά από το Τεχνικό Τμήμα της εταιρείας καθώς και μέσω email από τη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας.

 

Π.Ο.Ε. (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις VOC)

Ως πτητική οργανική ένωση ορίζεται κάθε οργανική ένωση της οποίας το αρχικό σημείο βρασμού, μετρούμενο σε σταθερή πίεση 101,3 kPa, είναι μικρότερο ή ίσο των 250οC. Οργανική ένωση ορίζεται κάθε ένωση που περιέχει τουλάχιστον άνθρακα και μία ή περισσότερες από τις εξής ουσίες: υδρογόνο, οξυγόνο, θείο, φώσφορος, πυρίτιο, άζωτο, ή αλογόνα, εκτός από τα οξείδια του άνθρακα και τα ανόργανα ανθρακικά και διττανθρακικά άλατα. Περιεκτικότητα σε ΠΟΕ ορίζεται ως  η μάζα των ΠΟΕ, εκφρασμένη σε γραμμάρια ανά λίτρο (g/l), στη σύνθεση του προϊόντος έτοιμου για χρήση. H μάζα των ΠΟΕ σε δεδομένο προϊόν, οι οποίες αντιδρούν χημικά ενώ στεγνώνουν για να αποτελέσουν μέρος του επιχρίσματος, δεν θεωρείται ως τμήμα της περιεκτικότητας σε ΠΟΕ.

Στους ακόλουθους πίνακες από το Παράρτημα ΙΙ παρουσιάζονται οι οριακές τιμές των έτοιμων προς χρήση προϊόντων με βάση τη κατηγορία προϊόντος στην οποία ανήκουν.

 1. A. ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΟΕ ΓΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ
Υποκατηγορία προϊόντος Τύπος g/l *
α Εσωτερικής χρήσης µατ για τοίχους και οροφές (στιλπνότητα <25@60°) Υ
30
30
β Εσωτερικής χρήσης στιλπνά για τοίχους και οροφές (στιλπνότητα >25@60°) Υ
100
100
γ Για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώµατος Υ
40
430
δ Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης για τελειώµατα και επενδύσεις από ξύλο και µέταλλο Υ
130
300
ε Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης βερνίκια και προϊόντα χρώσης ξύλου για τελειώµατα, συµπεριλαµβανόµενων των αδιαφανών προϊόντων χρώσης ξύλου Υ
130
400
στ Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης προϊόντα χρώσης ξύλου χωρίς σχηµατισµό υµενίου Υ
130
700
ζ Αστάρια Υ
30
350
η Συνδετικά αστάρια Υ
30
750
θ Ειδικά επιχρίσµατα ενός συστατικού Υ
140
500
ι Ειδικά επιχρίσµατα δύο συστατικών για ειδικές
τελικές χρήσεις όπως δάπεδα
Υ
140
500
ια Πολύχρωμά επιχρίσματα Υ
100
100
ιβ Επιχρίσµατα διακοσµητικού  αποτελέσµατος Υ
200
200

(*) g/l έτοιµου προς χρήση χρώµατος.

Β. ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΠΟΕ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Υποκατηγορία προϊόντος Επιχρίσµατα Πτητικές οργανικές ενώσεις g/l (*)
α Προετοιµασία και καθαρισµός -Προετοιµασίας
-Προκαθαριστικά
850
200
β Πλήρωση πόρων/στεγανοποίηση Κάθε τύπου 250
γ Αστάρια προετοιµασίας -Αστάρια διόρθωσης επιφανείας /πλήρωσης πόρων/(µετάλλου) γενικής φύσης
-Αστάρια πρόσφυσης
540
780
δ Επικαλυπτικά Κάθε τύπου 420
ε Ειδικά προϊόντα φινιρίσµατος Κάθε τύπου 840

(*) g/l έτοιµου προς χρήση προϊόντος. Εκτός από την υποκατηγορία (α) τυχόν περιεκτικότητα σε ύδωρ του έτοιµου προς χρήση προϊόντος δεν θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη

Η ER-LAC διασφαλίζει ότι τα προϊόντα της που απευθύνονται στο ευρύ κοινό καθώς και τα προϊόντα επαναβαφής και επισκευής αυτοκινήτου συμμορφώνονται απόλυτα με τη νομοθεσία για τις πτητικές οργανικές ενώσεις. Ταυτόχρονα η ER-LAC με δική της εθελοντική πρωτοβουλία δημιουργεί οικολογικά προϊόντα με σχεδόν μηδενικές πτητικές οργανικές ενώσεις μένοντας πιστή στο στις αρχές και τις αξίες της για τη δημιουργία πιο φιλικών προϊόντων για το περιβάλλον και τον χρήστη.

 

Αναζήτηση