Περιβάλλον βιώσιμη ανάπτυξη

H ER-LAC πιστεύει ότι η βιομηχανική ανάπτυξη καθώς και οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα πρέπει να έχει ως επίκεντρο την ευημερία του ανθρώπου και άρα να σέβεται και να προστατεύει το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Για την εταιρεία μας αποτελεί δέσμευση η παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας που αφενός μεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες και του πιο απαιτητικού χρήστη και αφετέρου συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη. Τα τελευταία χρόνια η ER-LAC έκανε σημαντικές επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την αυτοματοποίηση των εγκαταστάσεων ώστε να διασφαλίσει την άριστη ποιότητα των προϊόντων της με την ταυτόχρονη ελάχιστη επίδραση στο περιβάλλον. Μέσω συγκεκριμένων προγραμμάτων, η εταιρία υιοθετεί πρακτικές αειφόρου ανάπτυξης, μείωσης φυσικών πόρων, εξοικονόμησης ενέργειας, ανακύκλωσης υλικών ευαισθητοποίησης των εργαζομένων και του κοινού. Η εταιρεία προκειμένου να υλοποιεί συστηματικά τις δεσμεύσεις που αναφέρονται στην περιβαλλοντική της πολιτική, έχει υιοθετήσει ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2009/1221/EK (EMAS) καθώς και με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2004.

Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών πιο φιλικών στο περιβάλλον, η πλήρης αντικατάσταση ή ο περιορισμός της χρησιμοποίησης υλικών τα οποία ρυπαίνουν το περιβάλλον και επηρεάζουν άμεσα ή μακροχρόνια την υγεία των χρηστών και των ανθρώπων που ζουν στους χώρους που εφαρμόζονται τα προϊόντα μας αποτέλεσε και αποτελεί βασικό στόχο της αναπτυξιακής μας πορείας.

award 1
award 2

Η ER-LAC συγκεκριμένα:

Αναπτύσσει νέα προϊόντα ή βελτιώνει τα υπάρχοντα ώστε να είναι φιλικότερα στο περιβάλλον και τον χρήστη ,είναι βελτιωμένα ως προς την κατανάλωση ενέργειας , α΄υλών και φυσικών πόρων στην παραγωγή τους ,έχουν μειωμένες εκπομπές και περιορισμένους κινδύνους στην αποθήκευση και τη χρήση τους.

Μέσα από συγκεκριμένες δράσεις αποτιμά και μειώνει το ανθρακικό αποτύπωμα των προϊόντων το οποίο σχετίζεται άμεσα με την ποσότητα των αερίων του θερμοκηπίου που παράγονται λόγω της χρήσης των ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή του ηλεκτρισμού, τη θέρμανση και τις μεταφορές, καθώς και κάθε άλλης επεξεργασίας / διεργασίας (πχ ανάμειξη πρώτων υλών).

Αναπτύσσει συνεχώς νέα οικολογικά προϊόντα τα οποία πιστοποιούνται από το Ανώτατο Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού Σήματος, πληρούν όλα τα αντίστοιχα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φέρουν στην ετικέτα το οικολογικό σήμα «μαργαρίτα»

Έχει αντικαταστήσει τοξικές και επιβλαβείς πρώτες ύλες στις συνταγές των προϊόντων με άλλες πιο φιλικές στο περιβάλλον και το χρήστη.

 

Με βάση το πρόγραμμα “Water is green” αναπτύσσει δίπλα στα παραδοσιακά προϊόντα διαλύτη τα αντίστοιχα με βάση το νερό με τις ίδιες ή και καλύτερες ιδιότητες.

 

Με βάση το πρόγραμμα “Work for a better climate” υλοποιεί την παραγωγή και διάθεση ενεργειακών χρωμάτων τα οποία μειώνουν τις εκπομπές CO2, συμβάλλουν στον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη, στην αντιμετώπιση του φαινομένου της θερμικής νησίδας και στην βελτίωση του μικροκλίματος των πόλεων.

Η εταιρεία αναγνωρίζει και αξιολογεί όλες τις περιβαλλοντικές πτυχές της που σχετίζονται με όλες οι δραστηριότητες από την παραλαβή των πρώτων υλών μέχρι και τη διάθεση των προϊόντων που λαμβάνουν χώρα στις εγκαταστάσεις της σε κανονικές ή μη συνθήκες λειτουργίες και μπορούν να έχουν κάποια επίπτωση στο περιβάλλον. Στα πλαίσια αυτά περισυλλέγει και διαχειρίζεται μέσω των μονάδων ανάκτησης διαλυτών και επεξεργασίας υδατικών αποβλήτων όλα τα απόβλητα τα οποία τα οποία δημιουργούνται από την παραγωγική διαδικασία και το πλύσιμο του εξοπλισμού. Διαχωρίζει και ανακυκλώνει τα στερεά απόβλητα (χαρτί, μέταλλο, ξύλο) και συνεργάζεται με δανειοδοτημένες εταιρείες για την διάθεση των επικινδύνων αποβλήτων ώστε να χρησιμοποιηθούν ύστερα από επεξεργασία ως καύσιμο η Α ύλη στην τσιμεντοβιομηχανία.

Η εταιρεία συμμετέχει στο σύστημα εναλλακτικής αξιοποίησης και ανακύκλωσης των συσκευασιών για τα προϊόντα που παράγει. Για το λόγο αυτό έχει συμβληθεί με την ΕΕΑΑ Α.Ε. η οποία έχει αναλάβει την υλοποίηση του προγράμματος αυτού. Επίσης η εταιρεία καταθέτει κάθε έτος στις αρμόδιες υπηρεσίες την ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ όπου και καταγράφονται αναλυτικά όλες οι μεταβολές των αποβλήτων και όλοι οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι για την διαχείρισή τους.

Για την παρακολούθηση και την συνεχή βελτίωση του περιβαλλοντικού προγράμματος υπάρχουν στόχοι και εξειδικευμένα προγράμματα καθώς και μετρήσιμοι στόχοι.
Η «Επικυρωμένη Περιβαλλοντική Δήλωση» η οποία παρουσιάζει τις συστηματικές περιβαλλοντικές δραστηριότητες και ενέργειες της εταιρείας για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με όλες τις δραστηριότητες της δημοσιοποιείται σε ετήσια βάση.

Αναζήτηση