Πιστοποιήσεις Εταιρείας

Πιστοποιημένο Σύστημα Ποιότητας

ISO 9001

H ER-LAC παράγει προϊόντα που έχουν ειδικές απαιτήσεις κατασκευής και εποµένως αυξηµένες απαιτήσεις ποιότητας. Για το λόγο αυτό η εταιρία εφαρµόζει Σύστηµα Διαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου Ποιότητας ISO 9001, που καλύπτουν όλες τις δραστηριότητές της από τον σχεδιασµό την παραγωγή µέχρι και την διάθεση των προϊόντων.

 

Πιστοποιηµένο Σύστηµα Περιβαλλοντικής Διαχείρησης

ISO 14001

Η ER-LAC υιοθετεί πρακτικές αειφόρου ανάπτυξης, µείωσης φυσικών πόρων, εξοικονόµησης ενέργειας, ανακύκλωσης υλικών ευαισθητοποίησης των εργαζοµένων και του κοινού. Η εταιρεία µας προκειµένου να υλοποιεί συστηµατικά τις δεσµεύσεις που αναφέρονται στην περιβαλλοντική της πολιτική, έχει υιοθετήσει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 2009/1221/EK (EMAS) καθώς και µε το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001.

 

Ανακύκλωση Συσκευασιών

Η ER-LAC σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν.2939/6.08.2001 έχει συνάψει σύµβαση συνεργασίας µε την «Ε.Ε.Α.Α ΕΛΛΗΝΊΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» για την συλλογή χρησιµοποιηµένων συσκευασιών και την διοχέτευσή τους προς τις πλέον ενδεδειγµένες εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης απόβλητων µε τη χρησιμοποίηση καθαρών τεχνολογιών.

 

Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου ΕΜΑΣ

Με την υπ.αρ. 16010/551/29-30-12 απόφαση του υπουργείου Π.Ε.Κ.Α. η ER-LAC έχει επικυρωθεί στο Κοινοτικό Σύστηµα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου ΕΜΑΣ, σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αριθµός καταχώρησης EL-000101

Αναζήτηση